ด้วยความตั้งใจที่จะใช้ทรัพยากรของโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตและนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero 2050

UPTOYOU จึงเลือกที่จะใช้ เส้นใยยั่งยืน

นวัตกรรมเส้นใยที่ผลิตจากพลาสติก Upcycling 100% มาเป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของแบรนด์ เพราะเราเชื่อว่า

UPTOYOU…It’s not a choice, It’s the only way
UPTOYOU…โลกจะรอด อยู่ที่คุณจะเลือก

PLASTIC WASTE

CHIPS

SPINNING

WEAVING

PRODUCT