14 พฤศจิกายน 2565

Sustainable Fashion อนาคตของการสวมใส่ เพื่อการรักษ์โลกที่ยั่งยืน 

 

ในแต่ละปี มีเสื้อผ้าปริมาณมหาศาลที่ต้องกลายสภาพเป็นขยะ
จนทำให้โลก ต้องการพื้นที่ในการฝังกลบขยะเสื้อผ้ามากถึงกว่า 10 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนี้ถูกนำไปรีไซเคิลไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ 

ทางออกของเรื่องขยะแฟชั่นที่กำลังล้นโลกจึงต้องมองให้รอบด้าน โดยหนึ่งในนั้น คือการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อให้เกิดแนวคิด Sustainable Fashion ซึ่งเป็นอนาคตของการสวมใส่ เพื่อการรักษ์โลกที่ยั่งยืน 

Sustainable Fashion คือ การนำเอารูปแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่น 
โดยมุ่งเน้นการหมุนเวียนใช้วัตถุดิบในระบบการผลิตและการบริโภคให้คุ้มค่าที่สุด  
เช่น ลดการใช้วัตถุดิบใหม่ แต่นำเอาของที่ใช้แล้วเวียนกลับมาเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่กำลังหมดไป รวมถึงลดขยะ และลดก๊าซเรือนกระจก ในกระบวนการผลิตและการบริโภคด้วย 
โดย Sustainable Fashion มีความแตกต่างจากการผลิตและการใช้สินค้าแฟชั่นแบบเดิม 3 ด้าน ได้แก่ 

1) ที่มาของวัตถุดิบและทรัพยากรการผลิต 
ในระบบเดิมนั้น วัตถุดิบหรือทรัพยากรจะเป็นของใหม่ แต่ในระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ของที่ไม่ได้ใช้ หรือแม้แต่ขยะ ก็เป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบหรือทรัพยากรได้ 
ดังนั้นการออกแบบและการเลือกใช้เทคโนโลยีจึงมีส่วนสำคัญมาก ที่จะทำให้ทรัพยากรสามารถนำกลับเข้ามาในระบบ และสามารถคงมูลค่าของวัตถุดิบหรือทรัพยากรไว้ในระบบให้นานที่สุด 

2) โมเดลธุรกิจ 
จากเดิมผู้บริโภคจะเป็นผู้ซื้อเพียงอย่างเดียว แต่ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  ผู้บริโภคจะเป็นผู้ถือครองทรัพยากรที่สามารถนำไปผลิตของได้ใหม่ 
ฉะนั้นภาคธุรกิจจึงต้องออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าส่งคืนสินค้า เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือทรัพยากรในการผลิตใหม่ เช่น 
ผู้ผลิตพลาสติกและเคมีภัณฑ์ นำขยะพลาสติก หรือพลาสติกใช้แล้วมา Upcycling 
ด้วยการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อ กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น 
ซึ่งโมเดลธุรกิจดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดขยะและลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว 
ยังทำให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้ารักษ์โลก ที่ตรงความต้องการและดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย  

3) วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน 
เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ธุรกิจในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอยู่รอดได้ วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนนี้ จะต้องแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาทรัพยากร มีการตั้งเป้าหมายที่ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมถึงตอบโจทย์เทรนด์ของการผลิต การบริโภค และการใช้ชีวิตในโลกอนาคตด้วย 

มาเปลี่ยนอนาคตของการสวมใส่ เพื่อโลกที่ยั่งยืน ด้วย Sustainable Fashion จาก UPTOYOU กัน

ข้อมูลเพิ่มเติมทาง www.uptoyou.live 
สั่งซื้อสินค้าได้ที่ LINE: @uptoyou_upcycling
คลิก https://shop.line.me/@uptoyou_upcycling


อ้างอิง:
THE CIRCULAR ECONOMY FOR FASHION, https://bit.ly/3fe4tQc 
Circular Fashion, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, https://bit.ly/3zm5tca